การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 
O1 โครงสร้าง   
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1144

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 5 ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงโครงการส่วนราชการของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/person/data/chart/structure_id/17/menu/1180

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "บุคลากร" อยู่ในลำดับที่ 1 ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์ของคณะผู้บริหาร  
O3 อำนาจหน้าที่  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1224

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" อยู่ในลำดับที่ 8 ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1447/menu/1196/page/1/catid/2

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "แผนพัฒนาท้องถิ่น" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 2 ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O5 ข้อมูลการติดต่อ  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1623

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "บริการประชาชน" ซึ่งอยู่ในลำดับสุดท้าย ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง  www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลที่ใช้ติดต่อของเทศบาลตำบลค้อวัง ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล์ เฟสบุค ของเทศบาลตำบลค้อวัง พร้อมทั้งแผนที่ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1575

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 10 ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1554/

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลค้อวัง เมนู"หน้าแรก" ซึ่งอยู่ใต้เมนู "ผลิตภัณฑ์ชุมชน" www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลค้อวัง  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 
O8 Q&A   
 

https://tessabankhowang.go.th/public/webboard/data/index/menu/1228

 
 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาล เมนู "บริการประชาชน" อยู่ในลำดับที่ 12 แสดงกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

 
O9 Social Network  
 

https://www.facebook.com/เทศบาลตำบลค้อวัง-อำเภอค้อวัง-จังหวัดยโสธร-188461111710379/

 
 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แสดง Block Facebook ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่าง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน/ด้านขวาของ block

 

แผนการดำเนินงานประจำปี

 
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/1/menu/1196

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1445/menu/1196/page/1/catid/1

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลค้อวัง เมนู"แผนงาน" อยู่ในลำดับที่ 1 หัวข้อ แผนดำเนินงาน ในเว็บไซต์ www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลแผนการดำเนินงาน ประจำปี ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1445/menu/1196/page/1/catid/1

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลค้อวัง เมนู"แผนพัฒนาท้องถิ่น" อยู่ในลำดับที่ 1 หัวข้อ แผนการดำเนินงาน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ในเว็บไซต์ www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1589

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1564/menu/1589/page/1

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1567/menu/1589/page/1

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลค้อวัง เมนู"ผลการดำเนินงาน" อยู่ในลำดับที่ 3 หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงาน  ในเว็บไซต์ www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของเทศบาลตำบลค้อวัง  

การปฏิบัติงาน

 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1573

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1442/menu/1573/page/1

 
  คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แสดง ในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" อยู่ในลำดับที่ 9 แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลค้อวัง และมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การให้บริการ

 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1602/menu/1611/page/1

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1613/page/1

 
  คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานแสดง ในเมนู "บริการประชาชน" อยู่ในลำดับที่ 6 แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานสารบรรณและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และในลำดับที่ 7 แสดงคู่มือประชาชน ของเทศบาลตำบลค้อวัง เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อและเข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1595

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1579/menu/1595/page/1

 
  คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยมแสดงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานแสดง ในเมนู "ผลการดำเนินงาน" อยู่ในลำดับที่ 6 แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แสดงคู่มืองานสารบรรณและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และในลำดับที่ 7 แสดงคู่มือประชาชน ของเทศบาลตำบลค้อวัง เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อและเข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1592/menu/1639/page/1

 
  https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1591/menu/1639/page/1  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1639

 
  คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยงแสดงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แสดงในเมนู "ผลการดำเนินงาน" อยู่ในลำดับที่ 9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยผลการสำรวจความพึงพอใจ และประกาศรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลค้อวัง ประจำปี 2562  
O17 E-Service  
 

http://tessabankhowang.go.th/public/

 
 

https://eservice.tessabankhowang.go.th/public/member/data/indexmember/

 
  https://eservice.tessabankhowang.go.th/public/oss/data/list  
 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดงแถบเมนู E-Service ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ที่หน้าแรก ตำแหน่ง ด้านล่างภาพนายกและปลัด

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ด้วยระบบสมาชิก

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1464/menu/1581/page/1/catid/75

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th เมนู"เทศบัญญัติ/คำสั่ง" อยู่ในลำดับที่ 1 หัวข้อ เทศบัญญัติงบประมาณ  ซึ่งแสดงข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1562/menu/1202/page/1/catid/81

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ผลการดำเนินงาน" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 2 หัวข้อรายงานทางการเงิน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำรอบ 6 เดือน ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1561/menu/1202/page/1/catid/13

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ผลการดำเนินงาน" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 2 หัวข้อรายงานทางการเงิน  งบแสดงฐานนะทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของเทศบาลตำบลค้อวัง  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1585

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1469/menu/1585/page/1

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "แผนพัฒนาท้องถิ่น" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 5 หัวข้อแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1236

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1644

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1646

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/1587

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "หน้าแรก" ซึ่งอยู่ใต้หัวข้อกิจกรรม/ผลงาน หัวข้อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1238

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "หน้าแรก" ซึ่งอยู่ใต้หัวข้อประกาศราคากลาง หัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1481/menu/1238/page/1

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "หน้าแรก" ซึ่งอยู่ใต้หัวข้อประกาศราคากลาง หัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลค้อวัง  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1667/menu/1570/page/1/catid/69

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" อยู่ลำดับที่ 12  หัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 – 2563) ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/71/menu/1570

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1669/menu/1570/page/1/catid/71

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1668/menu/1570/page/1/catid/71

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" อยู่ลำดับที่ 12  หัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th โดยแสดงข้อมูล การวางแผนอัตรากำลังคน ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)  และการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร โดยมีประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/70/menu/1570

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1671/menu/1570/page/1/catid/70

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1670/menu/1570/page/1/catid/70

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" อยู่ลำดับที่ 12  หัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูล การสรรหา การพัฒนาบุคลกรเทศบาลตำบลค้อวัง และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลค้อวัง  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/70/menu/1570

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" อยู่ลำดับที่ 12  หัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูล การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เทศบาลตำบลค้อวัง  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1444/menu/1573/page/1

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1573

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 9 ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงข้อมูลคู่มือ แนวทางการดำเนินการจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/complaint/data/index/menu/460

 
 

คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "บริการประชาชน" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 11  ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของเทศบาลตำบลค้อวัง

 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1595

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ผลการดำเนินงาน" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th แสดงสถิติการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของเทศบาลตำบลค้อวัง  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 

http://tessabankhowang.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/5/menu/329

 
 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แสดง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่างของแถบ banner block facebook เมนู กระดาน กระทู้/สนทนา เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1589

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่แสดงในเมนู "ผลการดำเนินงาน" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th    แสดงโครงการประชาคมแผน และภาพถ่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ของเทศบาลตำบลค้อวัง  

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1568

 
  คำอธิบาย : เป็นเมนูที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th ในเมนู "ข้อมูลพื้นฐาน" อยู่ในลำดับที่ 7 หัวข้อเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/index/menu/1559//menu/1588

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1564/menu/1589/page/1

 
  คำอธิบาย : เป็นข้อมูลที่ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลค้อวัง โดยปรากฏในเมนูหน้าแรก ของเว็บไซต์เทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th   ชื่อเมนู "ผลการดำเนินงาน" อยู่ในลำดับที่ 1 กิจกรรม/ผลงาน  ซึ่งปรากฏการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของเทศบาลตำบลค้อวัง  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1456/menu/1196/page/1/catid/5

 
  คำอธิบาย : เป็นเมนูที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง ในเมนู "แผนพัฒนาท้องถิ่น" อยู่ในลำดับที่ 6 หัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรากฏในหัวข้อ  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (วันที่ 1 ตุลาคม2562-31 มีนาคม 2563) ประจำปี 2563  
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1455/menu/1196/page/1/catid/5

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1454/menu/1196/page/1/catid/5

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1453/menu/1196/page/1/catid/5

 
  https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1452/menu/1196/page/1/catid/5  
  คำอธิบาย : เป็นเมนูที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง ในเมนู "แผนพัฒนาท้องถิ่น" อยู่ในลำดับที่ 6 หัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรากฏในหัวข้อ  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1520/menu/1554/page/1

 
  คำอธิบาย : เป็นเมนูที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th ในหน้าแรกเมนู "ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ" อยู่ด้านข้าง เมนูกิจกรรม/ผลงาน  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1451/menu/1196/page/1/catid/5

 
  คำอธิบาย : เป็นเมนูที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th ในเมนู "แผนพัฒนาท้องถิ่น" อยู่ในลำดับที่ 6  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1450/menu/1196/page/1/catid/5

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196

 
  คำอธิบาย : เป็นเมนูที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th ในเมนู "แผนพัฒนาท้องถิ่น" อยู่ในลำดับที่ 6  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และเลือกหัวข้อ  รายงานผลการติดตามประเมิณผลการนำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฎิบัติ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1449/menu/1196/page/1/catid/5

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/datacategory/catid/5/menu/1196

 
  คำอธิบาย : เป็นเมนูที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th ในเมนู "แผนพัฒนาท้องถิ่น" อยู่ในลำดับที่ 6  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และเลือกหัวข้อ  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลค้อวัง  

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1566/menu/1589/page/1

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1457/menu/1196/page/3/filemanager/browser.html?Connector=connectors/php/connector.php

 
  คำอธิบาย : เป็นเมนูที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th ในเมนู "ผลการดำเนินงาน" อยู่ในลำดับที่ 3  รายงานผลการดำเนินงาน  และเลือกหัวข้อ รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562  และคำแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                                          ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ITA ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลค้อวัง  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1679/menu/1648/page/1

 
 

https://tessabankhowang.go.th/public/list/data/detail/id/1678/menu/1648/page/1

 
  คำอธิบาย : เป็นเมนูที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลค้อวัง www.tessabankhowang.go.th ในเมนู "แผนพัฒนาท้องถิ่น" อยู่ในลำดับที่ 6   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เลือกหัวข้อ  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการของเทศบาลตำบลค้อวัง  

บันทึก Copyright © 2016 by Dungbhumi, All Rights Reserved.Contact : 0-2945-7428-9 Fax : 0-2945-9443

Share on Line
Share on Pinterest